top of page

GESTALTTERAPI

Hva er gestaltterapi?

Gestalt er et tysk ord som betyr skikkelse, helhet, form eller figur. Hensikten med terapien kan være å bearbeide traumatiske opplevelser, kriser, angst, depresjoner, se på behovskonflikter og eksistensielle spørsmål, endre tvangsmessig atferd, utvide evnene til kommunikasjon og samhandling med andre og arbeide med egen utvikling. Behandlingsformen utøves både som individuell terapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi.

 

Gestaltterapi har fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

 

Gestaltterapien ble etablert i mellom- og etterkrigstiden av psykiaterne Laura og Frits Perls og psykolog Paul Goodman. Gestalt er en retning innen humanistisk psykologi som bygger på eksistensialistisk-humanistisk filosofi, fenomenologi og gestalt-psykologi. Den viderefører enkelte elementer fra psykoanalyse og er influert av østlig filosofi. I dag fremstår gestaltterapien som en gjennomarbeidet teoretisk og terapeutisk modell som har tatt opp i seg og videreutviklet mange sentrale elementer innen både humanistisk psykologi, psykoanalyse og kognitiv terapi.

Mer opptatt av klientene

Gestaltterapeutene mente den klassiske psykoanalysen ga altfor mye makt og autoritet til psykoanalytikeren, og altfor lite makt til klienten. De ønsket å lage et system som var orientert mot vekst, mot personens nåværende erfaring, og vektla at kontakten mellom terapeuten og klienten skulle være så autentisk som mulig.

Annette Behrens - Gestaltterapi - Transformasjon

Sunn utvikling og vekst handler om hvordan vi tilpasser oss kreativt. I gestaltmodellen er vår grunnleggende menneskelige natur livslang utvikling, som kan beskrives som evnen til å integrere den stadig økende kompleksiteten av respons og meningsskapning i forhold til verden vi lever i. 

Mål i gestaltterapien

Det er mange måter å møte hverdagen på.  På ett område i livet kan vi være i en åpen kreativ prosess der vi møter nye utfordringer med stor fleksibilitet og har mange reaksjonsmuligheter.  På et annet område i livet kan vi derimot oppleve oss selv som rigide, ufleksible og med få eller ingen muligheter til å reagere annerledes enn det vi alltid har gjort.

 

Hvis du opplever at du reagerer ute av proposjon til situasjonen du er i kan vi sammen jobbe med å tydeliggjøre hva som skjer i deg og hvordan du gjør det.  Ved å øke din oppmerksomhet rundt hvordan du reagerer kan du utvikle et større repetouar av muligheter.

Hva er gestaltterapi?

En kort introduksjonsfilm fra Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) som presenterer gestaltterapi.

bottom of page